/ MARDİN - Mezopotamyanın Masal Şehri
ekim kasım
Yer Bilgisi
Program

BUTÝK MARDÝN TURU   1.Gün   ÝSTANBUL –DÝYARBAKIR – HASANKEYF – MÝDYAT  

Sabah uçuþlarý ile Diyarbakýr ‘a hareket ediyoruz. 09.00 ‘da Diyarbakýr havaalanýnda buluþma aracýmýza yerleþme nin ardýndan rehberimiz ile tanýþma ve kýsa bilgilendirme. Hareket baþlar, öncelikle Sivil mimari örneklerinden otantik Hasanpaþa hanýnda yöresel kahvaltýmýzý yapýyor ve biraz dinlenmiþ oluyoruz. Kahvaltý sonrasý Diyarbakýr’a gelmiþken en önemli gezip görülecek yerleri geziyoruz. Gezilecek yerler ; Ulu Cami ve Cahit Sýtký Tarancý evi, Diyarbakýr surlarý, Efsel Bahçeleri, Dicle nehri, 10 gözlü Köprü, Keçi Burcu.

Mezopotamya ‘nýn otantik Þehirlerini gezmeye baþlýyoruz. Batman il sýnýrlarý içinde bulunan,ortasýndan Dicle nehrinýn geçtiði ,  baraj sularý altýnda kalacak,  10.000 yýl öncesinde kurulmuþ , 1981 yýlýnda doðal koruma alaný ilan edilen  Hasankey’i geziyoruz. Midyat’a 25 Km uzaklýkta bulunan Deyrulumur (Mor Gabriel) manastýrýna geçiyoruz. Süryani taþ iþçiliðinin en güzel örneklerinden biri olan Manastýrý gezdikten sonra Midyat’a geliyoruz. Öðlen yemeðinin ardýndan Bütün gün Midyat sokaklarýnda gezip Taþ mimarinin en güzel örnekleri olan evleri fotoðrafladýktan sonra, yörenin önemli bir geçim kaynaðý olan telkarilerin (gümüþ Ýþlemeciliði) satýldýðý gümüþçüler çarþýsýnda serbest zaman. Akþam saatlerinde otelimize varýyor odalara yerleþme ve akþam yemeði.

Konaklama  : Midyat – Matiat Otel

 2.Gün  DARA – BEYAZ SU – MARDÝN Sabah kahvaltý sonrasý  Yol güzergâhýmýzdaki Oðuz Köyünde bulunan ve Romalýlarýn önemli yerleþim merkezlerinden biri olan ve Mezopotamya’nýn Efesi olarak adlandýrýlan Dara Harabelerini gezip devasa su sarnýçlarýný gördükten sonra yörenin çok güzel bir mesire yeri olan Beyaz suda (Kani Sipi) kýsa bir çay molasýnýn ardýndan Mardin’e hareket ediyoruz. Öðle yemeði sonrasý tüm gün Mardin ‘i geziyoruz. Gezilecek yerler ;  Süryani Kadim Cemaatinin Metropolitlik statüsündeki Deyrul Zafaran Manastýrý. Burada Güneþ Tapýnaðý, Mezarlýk, Týp Okulu, Meryem Ana kilisesi Vaftizhane ,Mardin þehir merkezi Taþýn ve inancýn þiiri Mardin’i yakýndan tanýmak için dar sokaklarda ve abbaralarda yapacaðýmýz gezinin her aný ve göreceðiniz her yapý sizlere adeta açýk hava müzesinde geziyormuþ izlenimi verecek. Mardin’i ve uçsuz bucaksýz Mezopotamya ovasýný tepeden göreceðimiz zamanýn Üniversiteleri konumundaki Zinciriye Medresesinde ayný dine ait iki mezhebin inançlarýný paylaþtýðý ve Medrese felsefesinin en iyi örneðinin sunulduðu yapýda taþ iþçiliðinin inceliklerini görme imkânýna sahip olacaðýz.  Gezimiz yine çok güzel bir yapý olan ve Mardinlilerin Galatasaray Lisesine benzettikleri Kýz Meslek Lisesi ziyaretiyle devam edecek. Daha sonra yine Mardin sokaklarýný takip ederek Süryani Cemaatinin diðer bir kilisesi olan ve ismini Hýristiyanlýðýn ilk yayýlma dönemlerinde þehit edilen kýrk kiþiden alan Kýrklar kilisesini geziyoruz. Kilise gezimizin ardýndan Anadolu daki en muhteþem ve en büyük minareye sahip Ulu Cami yi görmek için sokaklardaki yürüyüþümüze devam ediyoruz. Burada biraz yorgunluðumuzu atmak için Mezopotamya manzarasýna karþý çaylarýmýzý ve kahvelerimizi içebileceðimiz teraslý kahvede bir süre mola veriyoruz. Bu dinlencenin ardýndan eski postane binasý ve muhteþem yapýsýyla Þehidiye Camiini de ziyaret edip güzel bir gün batýmý izlemek üzere Kasýmiye Medresesine gidiyoruz.

Konaklama Mardin  - Kaya Ninova Otel yada Grandyay Otel 3. Gün  MARDÝN – SAVUR – DÝYARBAKIRSabah Kahvaltý sonrasý otelimizden ayrýlýp Mardin’de çarþý Pazar gezisi sonrasý Mardin’in minyatürü olan Savura hareket ediyoruz Hacý Abdullah Bey konaðý ve çarþýyý gezdikten sonra Perili Bahçede öðlen yemeðimizi alýp Kýllýt köyüne geçiyoruz. Hem Protestan hem Süryani ayný zamanda Katolik kilisesine sahip dünyadaki tek köy, ayný zamanda ev yapýmý þaraplarý ile ünlü bu köyde Kilise gezilerinin ardýndan Þarap larýn tadýna bakma ve satýn alma fýrsatý da bulacaðýz. Bu kadar özel bir yerin terk edilmiþliðinin verdiði hüzünle yolumuza devam edip Hasankeyf’e gidiyoruz. Zamanýnda Artuklular’a baþkentlik yapmýþ Dicle ile yýllarca koyun koyuna yaþamýþ bu Antik Kent günümüzde Dicle’nin sularýna kurban veriliyor. Buradaki eski köprü, Kale, maðara evleri gezip fotoðrafladýktan sonra Batman üzerinden Diyarbakýr’a havalimanýna hareket ediyoruz. 19.00 da havaalanýnda olacaðýz . Akþam uçuþlarý ile Ýstanbul’a dönüyoruz. 

Not : Bu programa Turkiye’nin her ilinden katýlabilirsiniz Baþlangýç ve bitiþ saatlerine uyulmak þartýyla. 


Tur Fiyatı

TUR FİYATI :1200.00 TL Tur Fiyatına Dahil Olanlar

* 2 Gece YP konaklama , 

* 3 Kahvaltı, (1. Gün Diyarbakır’da , 2 ve 3. Gün otel açık büfe)

* Bölgedeki tum ulaşımlar , 

* Profesyonel Rehberlik Hizmeti , 

* Zorunlu Seyahat sigortası

* Geos Tur refakati ve süprizler.Tur Fiyatına Dahil Olmayanlar 

* Gidiş – Dönüş uçak bileti, 

* Öğle yemekleri , 

* Müze ören yeri girişleri

* Otellerde mini bar kullanımı ve alınan ekstralar
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama
Ulaşım
Uyarilar

UÇAK SAATLERÝ

Gidiþ  (Ýstanbul –Diyarbakýr)

ANADOLUJET   TK7210  ( 07.00 )Dönüþ  (Diyarbakýr – Ýstanbul)

PEGASUS - PC2385  (20.50)

ANADOLUJET   -  TK7215 (20.25)  Tavsiye e DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKENLER

* Yöredeki yemekler genellikle et aðýrlýklýdýr.

* Otellerde alacaðýmýz yemekler kahvaltýlar açýk büfe ,

* Öðle yemekleri programa göre bazen serbest bezende set mönü olabiliyor. Serbest olduðu durumlarda Rehberinizin önerilerine kulak vermenizi öneririz.

* Hassas bir mideye sahipseniz yemeklerde yediklerinize daha dikkat etmelisiniz. Kullandýðýnýz ilaç varsa yanýnýzda bulundurunuz.

* Açýk su ve yiyeceklerden uzak durunuz. Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır