/ LİKYA YOLU 1.Bölüm
26-29 Ekim 2019
Gezilerimizde kırsal kalkınmaya , yöre ürünlerini satın alıp tuketmeye , kaybolan değerlerimizi yaşatmaya ve sürdürülebilirliğe önem vermekteyiz.
Yer Bilgisi

Likya Yolu Garanti Bankasý’nýn 1996’da düzenlediði ‘Yarýna Dört Iþýk’ yarýþmasýnda çevre dalýnda ödül kazanan bir proje. Ýngiliz vatandaþý Kate Clow’un yýllar süren özverili ve titiz çalýþmasýnýn sonucu ortaya çýkan proje, Fethiye-Antalya arasýnda 509 kilometreyle dünyanýn en uzun on trekking parkurundan biri. Bir kýsmý halen kullanýlmakta olan eski göç yollarýndan oluþan yürüyüþ rotasý, 18 likya kenti ve yeþille mavinin birbirine karýþtýðý doðal güzellikler içinden geçiyor. Baþtan sona uluslararasý iþaret sistemiyle (Grand Randonne) ve tabelalarla belirlenmiþ olan bu doða ve kültür rotasýný dileyen herkes kolaylýkla yürüyebilir.


Program

1. Gün   Ýstanbul - Dalaman - Ovacýk - Ölüdeniz- FaralyaGüneþin gökyüzünde gülümsediði bir bahar sabahý, Ovacýk’tan Ölüdeniz’e inen yolun sol tarafýndaki ‘Likya Yolu 509 km.’ yazýlý baþlangýç tabelasýnýn önünden baþlýyoruz yürüyüþe.Yüzyýllardýr dað köylülerinin Fethiye’ye inmek için kullandýklarý taþ döþeli patikadan yükseliyoruz yavaþ adýmlarla. Arkamýzda nefesleri kesen bir panorama beliriyor. Ölüdeniz’in kartpostallara poz veren altýn rengi hilali, Gemiler adasý, Ýblis ve Kurtoðlu burunlarý arasýnda bir gölü andýran Fethiye körfezi... Havada süzülen yamaç paraþütçülerine selam verip Faralya’ya doðru devam ediyoruz. Faralya’daki öðle yemeði sonrasý kelebekler Vadisi’ni yukardan fotoðraflayýp kýrmýzý-beyaz çizgilerin peþine düþüyoruz yeniden. Bir tarafýmýzda çam aðaçlarý diðer yanda Akdeniz, Kabak (Gemile) koyuna ulaþýyoruz. Kabak veya Farlya’da konaklama.2.Gün   Alýnca - Yediburunlar 

Ýkinci gün eski bir göç yolunu takip ederek zorlu bir çýkýþ sonrasý Alýnca’ya varacaðýz. Buradaki Balartlý Kumsalý ve Yediburunlar manzaralý köy evinin bahçesinde ayran gözleme molasý vereceðiz. Aþaðýdaki bakir koy Balartlý, kumsalýn arkasýnda incir aðacý yetiþtiði için köylülerin verdiði bir isim. Ardýndan iniþe geçerek bir kümbetin yanýna varacaðýz. Burada Likya Yolu 2 alternatif güzergaha ayrýlýyor. Soldaki Sidyma antik kentine gidiyor. Biz saðdaki patikayý seçerek akþam konaklayacaðýmýz Yediburunlar köy pansiyonuna ulaþýyoruz.3.Gün Bel - Belceðiz - Patara 

Üçüncü gün köy kahvaltýsý sonrasý yürüyüþe baþlayacaðýz. Önce toprak bir yolu takip edip sonra patikaya gireceðiz. Denize bakan yamaçlardan yükselen patika bizi Bel Mahallesine ulaþtýracak. Ardýndan Belceðiz mevkiine geleceðiz. Birazdan yeniden Akdeniz ile göz temasýna geçip Gavuraðýlý’na doðru iniþe geçeceðiz. Aþaðýda 18 kilometrelik Patara plajý tüm ayrýntýsýyla gözler önüne serilecek. Gavuraðýlý’nda bizi bekleyen araç Pydnai antik kentinin yakýnýndaki Özlen Plajýna götürecek bizi. Hem tuzlu hem de tatlý sudaki yüzme molasý sonrasý Patara köyündeki pansiyonumuz yerleþeceðiz.4. Gün  Patara - Delikkemer - Xanthos

Son gün kýsa bir Patara gezisi sonrasý Akbel’e transfer olacaðýz. Noel Baba olarak bilinen ST. Nicolas’ýn doðum yeri olan Patara, Likya meclisinde 3 oyla temsil edilen 6 kentten biri. Burada antik dönemde Patara ören yerine su götüren Delikkemer su kanalý üzerinde 1 saat kadar yürüyüþ yapacaðýz. Yüzyýllarca önce Patara kentine su getirmek için ortasý delik kaya bloklarýn birbirine geçmesiyle yapýlan Delikkemer, zamanýnýn çok ilerisinde bir mühendislik harikasý. Suyun engebeli araziyi aþabilmesi için ‘basýnç odalarý’ tekniði kullanýlmýþ. Ardýndan kendisini kovan çobanlardan intikam almak için onlarý kurbaðaya çeviren Leto’nun, tanrýlar tanrýsý Zeus’tan olan ikizleri Apollon ve Artemis’in tapýnaðý ana tapýnaðýnýn bulunduðu Letoon ile canlarý pahasýna tutsak olmayý reddeden savaþçýlarýn yaþadýðý Likya kenti Xanthos antik kentlerini gezeiyoruz. Anadolu’nun en eski halklarýndan biri olan Likyalýlar, Teke yarýmadasýný kendilerine yurt edinmiþler yüzyýllar boyunca. Atina’lý Ýsokrates’in ‘Hiç kimse, hiçbir zaman Likya’ya bey olamamýþtýr’ sözü Likyalýlarýn özgürlüklerine ne kadar düþkün olduklarýný anlatýr. 

Havaalanýna transfer ve dönüþ .

4 Bölümden oluþturduðumuz Likya yolu 1. bölümünü tamamlamýþ diðer bölümlerde görüþmek üzere planlarýmýzý yapýp vedalaþýyoruz. 


Tur Fiyatı

.00 TL(Nakit yada banka havalesi) - .00 TLx4 ( Bonus KK ile 4 Taksit )

Single farký : .00 TL   

 

FIYATA DAHÝL OLANLAR

* 3 Gece konaklama,

* 3 Sabah Kahvaltýsý,

* 3 Akþam yemeði,

* Profesyonel rehberli,

* Zorunlu Seyahat Sigortasý,

* Ara ulaþýmlar,

* Farkýndalýk Yaratan GEOS TUR refakati,FÝYATA DAHÝL OLMAYANLAR 

* Ana ulaþým (uçak yada otobüs)

* Akþam yemeklerinde içecekler,

* Müze ve ören yeri giriþ ücretleri,

* Öðle yemekleri, 

* Bahþiþler..Not : Gezilerimizde belirtilenler dýþýnda  ekstra ücret alýnmaz. 
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama
Ulaşım
Uyarilar

Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır