/ GÜRCİSTAN Mestia -Svaneti

Mestia , Svaneti , Becho , Ushba, Guli , Mazeri.
Yer Bilgisi

KAF DAÐININ ARDINA MASALSI YOLCULUK 

5 Yýllýk yerel tecrübe ve oturmuþ bir program .. 


Program

1. Gün     HOPA - BATUM - KOBULETÝ

Öğlen uçağı ile Batum'a uçuyoruz. Bizleri bekleyen aracımız ile buluşup Batum şehir merkezine gidiyoruz. Şehir merkezi gezisi ardından Kobuleti şehrinin köyünde bulunan konaklayacağımız Pansiyonumuza gidiyoruz.  Akşam yemeği  ve dinlence sabah erken kalkacağız. Baþtan söyleyelim sýnýrlarýnýzý aþacaðýnýz bir gezi olacak.. Kendinizi keþfetmeye hazýr olunuz. 

Konaklama  :  Kobuleti 2. Gün   ZUGDUDÝ - MESTÝA -CHALADÝ BUZULU 

Sabah güzel bir kahvaltý ile (Türk usulu) güne baþlayacaðýz. Güzele ulaþmak için emek gerek. Bugün yolumuz uzun . Öncelikle  Samegrelo eyaletinin baþkenti Zugdidi þehrine varýþ, Zugdidi ovasýnýn  çay bahçeleri arasýndan geçip Kafkas daðlarýna doðru yaklaþýk 3 saatlik muhteþem manzaralar eþliðinde,  uygun fotoðraf molalarý vererek Kafdaðýnýn ardýndaki Mestia kasabasýna varýyoruz. Kafkas Daðlarýnýn 1400 metre yükseltide en yenisi 500 yýllýk  olan muhteþem Svan kulelerinin ve Kafkas zirvelerinin çepe çevre sardýðý Svaneti kasabasýna varýyor ve pansiyonumuza yerleþiyoruz. Kýsa dinlencenin ardýndan Chalaadi buzuluna gidiyoruz.  yarým saatlik bir araç yolculuðu ile yürüyüþ baþlangýç noktasýna varýyoruz.  1,5 saat gidiþ 1,5 saat dönüþ toplam 3 saatte parkuru tamamlýyoruz. Hayranlýkla izleyeceðiniz asýrlýk buzul çaðlayan Chaladi nehri .. Dileyen Mestia 'ya kadar yürüyebilir. Akþam yemeði ve dinlence  

Konaklama : Mestia 3.Gün   MESTÝA – USHGULI 

Sabah kahvaltýsýnýn  ardýndan Dünyanýn  en yüksek yerleþim yerlerinden biri olan Ushguli köyüne gidiyoruz. Ushguli Muzesini geziyor ve çevrede kýsa süreli trekking yapýyoruz. Kafkasya sIradaðlarýnýn  en yüksek ve olaðanüstü,  ayný zamanda insaný kendine hayran býrakan Büyük Kafkasya Silsilesi içerisindeki Elbrus Sýradaðlarýndaki 4858 metre yüksekliðindeki Tetranuldi Daðý  karþýnýzda .(Büyük Kafkasya Sýnýrý Karadeniz’den Azerbaycan Hazar Denizine kadar uzanan 1200 km lik bir dað sillesidir.) Bu masaldan uyanmak istemeyerek dönüþ yoluna geçiyoruz. Mestia 'ya dönüyoruz. Akþam yemeði ve Mestia geceleri .. 

Konaklama : Mestia4. Gün  BECHO - USHBA ÞELALESÝ VE USHBA BUZULU – MAZERÝ DAÐI

Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan yürüyüþ için hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Yürüyüþ rotamýza Becho köyünün zirvesindeki Dolora Nehri üzerindeki köprüyle baþlýyoruz. Takip edeceðimiz patika Dolora Nehrinin Sað yakasýndaki bir kýzak rotasý. Patikayý takip ederken hemen saðýmýzda  kalan Mazeri Daðý ve Dünyaca Ünlü Ushba Daðýnýn  güney zirvelerini görüyoruz. Kafkas Daðlarýndaki 4710 metrelik Ushba Daðý Tarihe mal olmuþ trajedileri ve baþarýlarý ile muazzam, bir o kadarda sert bir dað görüntüsü veriyor bizlere. Ushba Daðýnýn tam bir anlamý yok ama yörede yaþayanlar  Kötü Hava Cadýsý diyorlar.  Yaklaþýk  iki saatlik bir yürüyüþün ardýndan zor bir rota olan dört þelale kaynaðýna þekil veren plato’yu panoramik olarak izliyoruz. Dört þelale kaynaðýna doðru yürüyüþümüze devam ediyor ve þelalerin doðduðu kaynaða ulaþýyoruz. Kaynaðýn olduðu bölge Dünyaca ünlü Ushba Daðýna týrmanýþa  geçeçek daðcýlarýn ana kamp yeridir. Buzulu görüp þelaleleri daha yakýndan görmek üzere aþagýya iniyoruz. Öyle coþkun akýyorki þelaller yaklaþmak mümkün deðil bizde uzaktan seviyoruz kendisini .. Dönüþ yoluna geçiyoruz. Bugünkü toplam yürüyüþümüz 18 km olacaktýr. 

Dolora nehri kenarýnda bizi bekleyen aracýmýza ulaþýyor ve Mestia'da bulunan pansiyonumuza dönüyoruz. 

Konaklama : Mestia .5. Gün  GULÝ GEÇÝDÝ  (yada KORULDİ GÖLÜ)

Bugün güne oldukça erken baþlayacaðýz.. Kahvaltýmýzý yapýp yürüyüþ için hazýrlýklarýmýzý yapýp yola çýkýyoruz. Trekkingçiler için kondisyon gerektiren zorlu ancak muhteþem bir rota. Yürüyüþ Mazeri köyünden yükselerek baþlýyoruz. Bu çýkýþ yeryer çok zorlayacak olsada yukseldikçe manzara bizlere herseyi unutturacak . Ushba çifte zirveleri her an bizimle olacak Guli zirvesi geçene deðin. Guli zirvesi 2974metre. Zirvede birde göl var.. Ve bizden önce inekler ve atlar göle çýkmýþ göl kenarýnda dinleniyor olacaklar. Zirve fotorafýmýzý çekip kumanyalarýmýzý keyifle yiyoruz. Biraz dinlendikten sonra yola devam .  Çýkýþ zor,  iniþte kimilerine göre kolay kimilerine göre zor olabilir.  Lengeri köyünde yürüyüþümüzü bitiyoruz. Aracýmýz ile buluþup pansiyona dönüyoruz. Akþam yemeði ve bu gece son gece Laila da Kafkas dans gösterisi ve Gürcü korosunu dinliyor eðleniyoruz. 

Konaklama : Mestia6. Gün ZABEŞİ - ZURULDİ 

Bugün günlerden doğanın sesini dinleme günü.. Kafkas dağı eteklerindeki köyler arasında yürüyüş . Ushba dağına karşı keyif edeceğimiz Zuruldi .. 

Akşam otele dönüş ve dinlence. 

Konaklama : Mestia 7. GÜN: MESTÝA – BATUM

Sabah alacaðýmýz kahvaltý ile pansiyondan ayrýlýyoruz. Mestia 'ya veda vakti ..  Artık masalın sonuna geliyor ve kente dönmek için yola düşüyoruz.  Zugdudi'de pazara uğrayacağız. Buyuk bir pazar .. Akşam üzeri sarp sınır kapısından Türkiye'ye geçiyoruz. Havaalanýna transfer ve akþam geç uçaklar ile dönüþ yapacaðýz. 

Baþka bir Geos tur gezisinde buluþmak üzere vedalaþýyoruz.  


Tur Fiyatı

535 $ (Nakit yada banka havalesi) 

Single Farký : 185$FÝYATA DAHÝL OLANLAR 

● Tum ara ulaþýmlar,

● Gerekli Görülen Yerlerde 4 X4 Arazi Aracý

● Profesyonel Ýngilizce ve 6 Sabah Kahvaltýsý,

● 6 Akşam yarım pansiyon konaklama (6 Akþam Yemeði,  6 sabah kahvaltı)

● 3 Öðle Kumanya,

● Tursab Zorunlu Saðlýk Sigortasý, 

Konaklama   : Pansiyon. 

● 5 Gece Mestia 

● 1 Gece Kobuleti - Batum FÝYATA DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLERÝMÝZ; 

● Uçak Biletleri

● Alýnacak Ýçecekler ve Kiþisel Harcamalar,

● 4 Öðle yemeði, 

● Yurt Dýþý Çýkýþ Harcý, 
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama
Ulaşım
Uyarilar

KÝÞÝSEL ÝHTÝYACLARINIZ:

● Yanýnýzdan hiç ayýrmadýðýnýz ilacýnýz var ise mutlaka alýnýz. Turumuz boyunca her yerde bulunmadýðýný düþündüðünüz ve mutlaka almak istediðiniz bir þey varsa yanýnýza almanýnýz tavsiye ederiz.● Gürcistan Svaneti Bölgesinde Dört mevsimi bir gün içerisinde yaþayabileceðinizi düþürsek; Yaðmurluk ve hava serinleyince giyeceðiniz kazak, polar, bere gibi kýyafetler ile yanýnýza almayý unutmayýnýz.● Daðlarda hava deðiþkendir; özellikle gece ýlýk olabilir. Ilýk havalar için ceket getirin. Yaðmurluk her zaman gereklidir. Kilise ziyaretleri için uzun pantolon ve etekler giyilmesi tavsiye edilir.● Ayakkabý: yürüyüþler için yürüyüþ botlarý. Akþam için rahat ayakkabýlar.● Malzemeler: þapka, güneþ gözlüðü, güneþ kremi, ýlýk havalar için þapka, su termosu/su þiþesi ve macera ruhu ( Acentamýzdan Malzeme Listesi Hakkýnda Bilgi Alabilirsiniz )GENEL ÞARTLAR VE PRATÝK BÝLGÝLER● Turumuz 8 ve 12 Kiþi ile Hareket Eder,● Gürcistan Trekking Programýmýz için uygun mevsim baþlangýcý Mayýs sonu ile Ekim Sonu arasýdýr. Ýdeal Aylar Haziranýn ikinci haftasý ile Eylül Ortalarýna kadardýr.● Türk Vatandaþlarýna Gürcistan Hükümeti Vize Uygulamamaktadýr. Ayrýca Türk Vatandaþlarýna T.C Kimlik ile geçiþ imkaný tanýnmýþtýr. Türk Vatandaþlarý için Ehliyet ve Pasaport ile giriþ yapamazlar. Sadece T.C Kimlik Kartý ile Geçiþ Saðlanýr. 3 Aya kadar kalma hakkýna sahip olabilirsiniz. Pasaport ile geçmek isteyenler● Kiþisel bagajlarýn çoðu atlar ya da araçlar tarafýndan taþýnacaktýr. Misafirlerimiz sadece günlük çantalarýný taþýyacaklardýr.● Musluk suyu birçok alanda içmek güvenlidir. Daðlardaki kaynak sularý’da güvenlidir. Þehirde þiþede mineral soda yada su musluk suyuna göre iyi bir alternatiftir.● Kiþisel harcamalar mecburi olmayan geziler, hediyelik için ve içecekler için, ekstra paraya ihtiyacýnýz olacak. Türk Parasý ve Kredi Kartý Birçok Bölgede kullanýlmamaktadýr. Kýrsal alanda nakit tercih edilen ödeme þeklidir. Gürcistan Sarp Giriþ Noktasýnda veya Batum’da Türk Lirasýný Lari veya Dolar’a çevirmeliyiz.● Ýlk yardým keþif yürüyüþ rehberlerimiz Gürcistan’da özel EMS ( Acil Týbbi Servis) kursunu bitirmek bitirmiþ profesyonel Daðcý ve ilk yardým uzmanlarýdýr. Rehberlerimizin ilaç verme ve genel muayenede hiçbir ilaç verme yetkisi yoktur. Bu yüzden, biz tüm grup üyelerinin kendi ilk yardým malzemelerini ve ilaçlarýný getirmelerini umuyoruz. Yürüyüþ bir günde 5-7 saate uydun düzenlenmiþtir.● 0–10 Yaþ grubu çocuklar turumuza katýlamazlar.● Turlarýmýz; otel, otobüs, tur programý ve rehberlik hizmetleri ile bir bütündür. Ayrý ayrý düþünülemez ve bu hizmetlerden herhangi birinin ya da bir kaçýnýn kullanýlmamasý halinde ücret iadesi söz konusu deðildir.● Profesyonel rehberlerimiz programýn tamamýný gerçekleþtirmek koþuluyla yerel koþullardan ve hava durumundan dolayý program akýþýnda deðiþiklik yapýlabilir. Rehberimiz Tur öncesi sizleri bu konularda bilgilendirecektir. Rehberlerimiz Bölgenin En Ýyi Daðcýlýk, Doða Bilgisine, Florasýna ve Faunasýna hakim profesyonel kiþilerdir.● Acentamýz yoðun dönemlerde, ayný kalite ve standartlarý korumak ve misafire önceden bildirmek koþuluyla, Ev Pansiyonlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar.● Hava muhalefeti ve diðer doðal afetler sebebiyle gerçekleþmeyen turlardan ACENTAMIZ sorumlu deðildir. Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır