/ DOĞU KARADENİZ YAYLALARI
27 Temmuz -3 Ağustos 2019
Yer Bilgisi
Program

1. Gün TRABZON –RÝZE –ARHAVÝ   

Sabah havaalanýnda buluþma .. 2 saatlik bir yolculuk ile Bölgenin sivil mimari özelliklerinin en güzellerinin bulunduðu Fýndýklý ilçesi Çaðlayan köyüne gideceðiz. Konaklar gezisi çay toplama öðlen yemeði Çaðlayan köyünde..Yolculuðumuz Arhavi.   Bizleri kendine mest edecek güzellikte ilk vadi Kamilet vadisi.. Vadi içindeki bölgede bulunan taþ kemer köprülerden en güzellerini göreceðiz. Çifte köprü . Sonrasýnda Kamilet vadisinin daha iç kýsýmlarýna ilerliyoruz. Ve muhteþem Mençuna þelalesine yarým saatlik bir patika ile ulaþýyoruz. Gezilerimizi tamalayýp vadiden ayrýlýyoruz.  Arhavi de lazca rüya demek olan  Ezmoçe konukevine geliyoruz.  Akþam yemeði ve dinlence.. Bahçenin keyfini çýkarma zamaný.

Konaklama  : EZMOÇE KÖYEVÝ - Arhavi2.Gün: MACAHEL VADISI  - MARAL ÞELALESÝ  

Sabah kahvaltý sonrasýnda Macahel (Camili ) bölgesine doðru yola çýkýyoruz bugün yoðun bir program var Göðe komþu topraklara uzun bir yolculuk yapacaðýz. Hopa, Cankurtaran geçidini geçiyor ve Borçka'ya ulaþýyoruz. Kýsa mola ve  Macahel vadisine doðru yol alýyoruz. Kývrýmlý dað yollarý bizlere heyecan veriyor. Düzenli köyün veee artýk Düþler vadisine varmak üzereyiz. Türkiye'nin ilk biyosfer rezerv alaný olan Camili - Macahel vadisine varýyoruz.. Köy merkezini geziyor ve pansiyonumuza yerleþiyoruz öðle yemeði ve ardýndan Maral Þelalesine gidiyoruz. Bu parkur herkes tarafýndan dil birliði yaparcasýna söylendiði gibi saklý bir cennet. Düþlerinizde canlandýramayacaðýnýz kadar olaðan üstü bir yer. Fauna ve florasý ayný zamanda ekosistemi ile görülesi. Fotoðraf severlere muhteþem kareler, eþliðinde anýt aðaçlarýnýn arasýndan güzel bir patika . Maral þelalesi etkileyici bir vadinin içinde bulunmasýndan dolayý yarým saatlik bir iniþle þelalenin önüne varýyoruz. Selalenin göletinde yüzmenin tadýný çýkarabilirsiniz.  Fotoðraf çekimleri ve yüzme molasýnýn ardýndan tarihi Macahel Camisini geziyor ve konaklayacaðýmýz pansiyonumuza gitmek üzere yola koyuluyoruz. Bizleri sýcacýk misafirperverliði ile pansiyon sahiplerimiz karþýlýyor. Akþam yemeði yerel tadlar Gürcü Yemeklerinden oluþuyor.

Konaklama : Macahel Green Roof Otel 3.Gün BALIKLI GÖL + ARSÝYAN YAYLASI + SILOBAN YAYLASI + ÞAVSAT- KARAGÖL   26 Temmuz

Sabah kahvaltýnýn ardýndan pansiyonumuza veda ediyoruz. Rehberimiz bugün bizi biraz yoracak gibi.. Doðu Karadeniz’in en güzel, en saklý kalmýþ yaylalarýna doðru yol alacaðýz öncelikle Karagöl. Göl etrafýndan yürüyerek gölü detayýyla fotoðraflayacaðýz. . Siloban Yaylasý ve Arsiyan Yaylalarýna doðru  büyüleyici güzellikte ilerleyeceðiz.  Doðal dokunun bozulmadýðý tahrip edilmediði ender bölgelerden bir tanesidir. Gürcistan sýnýrýna sýfýr  bir bölgede bulunan yaylalarda yöresel mimarinin yanýnda bitki çeþitliliði acýsýndan   oldukça zengindir. Siloban ve Arsiyan Yaylalarýný gezip fotoðrafladýktan sonra dönüþ yolu üzerinde bulunan Balýklý  Gölü  görüyor ve Pýnarlý köyünde nefis bir yemek yiyeceðiz.  (gezinin en lezzetli yemeði olacak þüphesiz)

Konaklama : Yeþilvadi Otel – Þavþat4.Gün: MEYDANCIK + MISIRLI KÖYÜ + PAPART ORMANLARI    

Doðanýn yeþilinde ve ðöðün maviliðinde güne merhaba diyoruz. Otelimizde alacaðýmýz kahvaltýnýn ardýndan Meydancýk köyüne ( DÝOBAN ) hareket ediyoruz. Meydanýk kyünü gezip Mýsýrlý köyüne ( ÝMERHEV ) doðru yola çýkýyoruz.   Bugünkü rotamýz; Yine Karçal Daðlarý’nda ama daha güneyde, bir bakýma Camili Köyü’ne benziyor. Yine Gürcü kültürünün izlerini yaþatan bir toplum ve etkileyici bir doða bizleri karþýlýyor.   1460 metre rakýmda daðlarýn arasýnda saklanmýþ köyde  evler tamamen ahþap .. Sivil mimari tam yerinde ve özgün.  Artvin'in en büyük ormanlarýndan biri olan Papart Ormanlarý bu köyün sýnýurlarýndadýr . Papart deresi ise dünyanýn en temiz akarsularýndan birisi olup içilebilir su kaynaðýdýr. Öðle  yemeðimizi buradaki bir köy evine misafir olup köy yemeklerinden yiyoruz.. Oh bugün ziyafet günü.:) Yemek sonrasý Kelebekler vadisini görüp otelimize dönüyoruz.

Konaklama : Yeþilvadi Otel – Þavþat5.Gün FIRTINA VADÝSÝ – POKUT –SAL YAYLASI   

Sabah kahvaltýnýn ardýndan Þavaþat kalesi gezisi ve Artvin Borçka yolunu takip ediyoruz. Çoruh nehri üzerindeki Deriner baraj gölünde kýsa mola . Sahile ulaþýyor ve Rize Ardeþen ‘e doðru ilerliyoruz. Kaçkar daðlarý milli parký yaylalarýndanen güzelleri Pokut yaylasýna çýkýyoruz. Hayal edilen anlar .. Pansiyona yerleþme ve dinlence.

Konaklama  : POKUT YAYLAEVÝ. 

6.Gün ELEVÝT-TROVÝT- PALOVÝT 

Sabah kahvaltýsý ve güne hazýrlýklarýn ardýndan pansiyondan ayrýlýyoruz. Bugün turun en bol yaylalý ve manzaralý günü yaþasýn. DOÐA ÖZGÜRLÜKTÜR.. Karedenizden tuz kereste , Kaçkarlarýn güneyindeki Erzurum ve Artvin’den sebze ve meyve ticaretinin en önemli güzergahlarýndan biri olan Fýrtýna vadisi güzergahýný Korumak ve savunmak görevini üstlenmiþ olan Zilkale’yi geziyoruz. Bölgenin 3. Önemli vadilerinden Çat  vadisi boyunca ilerliyoruz. Çat vadisi boyunca   karþý kayalýklarda Lokubar Þelalesini  ve Çat Çilanç Köprüsünü göreceðiz. Elevit yaylasýna varýyor yaylayý gezmeye baþlýyoruz.  Þarkýlara konu olmuþ Elevit yaylasý sonrasýnda(þarký sözlerini öðrenelim lütfen) aracýmýz ile TROVÝT Yaylasýna doðru hareket ediyoruz. Trovit Yaylasýndan dönüþe geçiyoruz. Vakit uygunluðuna göre Kalei balaya uðrayacaðýz. Günün özeli þimþir ormanlarý.  Þimþir ormanýný gezdikten sonra Gito Yaylasýna gidiyoruz

Konaklama  : Koçiro Pansiyon - Gito Yaylasý7.Gün BADARA YAYLASI  - TAR ÞELALESÝ  - ÞENYUVA   

Biraz erken kalkýyor pansiyonumuzun penceresinden daðlarýn zirvelerinde bulutlarýn danslarýný izliyoruz. Bulut denizinde uyanmak nasýl bir duygudur anca yaþlaþmak lazým ..  Yayla gezilerimizi tamamlayýp  Tar þelalesi gezimiz sonrasý Timisvat , Kadýköy Örenkit, Çamlýhemþin Ham , Ortan Goboþ ve Þenyuva Çinçuva Köprüleri geziyoruz.. Öncelikle   yayla ve eski göç yollarýný birbirine baðlayan ve Fýrtýna vadisinin taþ kolyeleri olan Tarihi kemer köprülerinden Çinçuva köprüsünde Kýsa mola veriyoruz.

 Kaçkar daðlarýna Karadeniz sahiline Fýrtýna vadisine   tekrar gelmek üzere Vedalaþýyoruz karadeniz Daðlarý Öyle bir tutkudur ki yaylalar çaðýrýr sizi.  Karadenizin her köþesi ayrý cennet olan güzelliklerine hayran kalarak yine yeniden geleceðiz diyerek kulaðýmýzda Karadeniz ezgileri ile  Trabzon havaalanýnýn yolunu tutuyoruz.  Akþam uçaðý ile dönüþ. Baþka  bir  farkýndalýk yaratan Geos Tur etkinliðinde görüþmek üzere vedalaþýyoruz.

Doða ile dost kalýn.. 


Tur Fiyatı

2750..00 TL (Kiþibaþý) Fiyata Dahil Olanlar

* 6 Gece YP konaklama,

* 7 Kahvaltý,

* 6 akþam yemeði , 

* Trabzon da buluþmadan sonraki tüm ara ulaþýmlar,

* Profesyonel Rehberlik , 

* Müze ve ören yeri giriþ ücretleri,

* Seyahat Sigortasý,

* Farkýndalýk Yaratan Geos Tur Refakati ve süprizleri.Fiyata Dahil Olmayanlar :

* Öðle yemekleri 

* Ana Ulaþým (Trabzon 'a geliþ ve dönüþ)

* Kiþisel harcamalar, bahþiþler,

* Akþam yemeðinde alýnan içecekler.
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama

Pansiyon ve otel. 


Ulaşım

Ana Ulaþým Uçak ve otobüs 

Ara Ulaþým Turizm taþýmacýlýðý yapan belgeli konforlu özel araçlarla güvenli seyahat.

Kullanýlan araçlar 16 kiþilik minübüs ( Volkswagen Crafter , Ford Transit veya Mercedes SPRINTER)


Uyarilar

KÝÞÝSEL ÝHTÝYACLARINIZ:

* Yanýnýzdan hiç ayýrmadýðýnýz ilacýnýz var ise mutlaka alýnýz. Turumuz boyunca her yerde bulunmadýðýný düþündüðünüz ve mutlaka almak istediðiniz bir þey varsa yanýnýza almanýnýz tavsiye ederiz.

* Dört mevsimi bir gün içerisinde yaþayabileceðinizi düþürsek; Yaðmurluk ve hava serinleyince giyeceðiniz kazak, polar, bere gibi kýyafetler ile yanýnýza almayý unutmayýnýz.

* Daðlarda hava deðiþkendir; özellikle gece ýlýk olabilir. Ilýk havalar için ceket getirin. Yaðmurluk her zaman gereklidir.

* Ayakkabý: yürüyüþler için yürüyüþ botlarý. Akþam için rahat ayakkabýlar.

* Malzemeler: þapka, güneþ gözlüðü, güneþ kremi, ýlýk havalar için þapka, su termosu/su þiþesi ve macera ruhu ( Malzeme Listesi Hakkýnda Bilgi Alabilirsiniz )

GENEL ÞARTLAR VE PRATÝK BÝLGÝLER;

* Turumuz 12 Kiþi ile Hareket Eder,

* Ýdeal Aylar Haziranýn ikinci haftasý ile Eylül Ortalarýna kadardýr.

* Gezi süresi 6 gün 5 gece olup, otel, pansiyon 5 gece TAM PANSÝYON þeklinde olacaktýr.

* Musluk suyu birçok alanda içmek güvenlidir. Daðlardaki kaynak sularý’da güvenlidir.

* Rehberlerimizin ilaç verme ve genel muayenede hiçbir ilaç verme yetkisi yoktur. Bu yüzden, biz tüm grup üyelerinin kendi ilk yardým malzemelerini ve ilaçlarýný getirmelerini umuyoruz.

* Yürüyüþ bir günde 3-4 saate uydun düzenlenmiþtir.

* 0–8 Yaþ grubu çocuklar turumuza katýlamazlar.

* Profesyonel rehberlerimiz programýn tamamýný gerçekleþtirmek koþuluyla yerel koþullardan ve hava durumundan dolayý program akýþýnda deðiþiklik yapýlabilir. Rehberimiz Tur öncesi sizleri bu konularda bilgilendirecektir. Rehberlerimiz Bölgenin En Ýyi Daðcýlýk, Doða Bilgisine, Florasýna ve Faunasýna hakim profesyonel kiþilerdir.

* Acentamýz yoðun dönemlerde, ayný kalite ve standartlarý korumak ve misafire önceden bildirmek koþuluyla, Ev Pansiyonlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutup bundan dolayý program akýþýnda deðiþiklik yapýlabilir.Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır