29 Ekim Bayramı Turları / BOZCAADA - Ege Esintisi
3-5 Temmuz 2020
Haftasonu Turları, Haftasonu Bozcaada Turları, Bozcaada Turları, Bozcaada Turu , Bozcaada Bağbozumu , Bozcaada Şarap Festivali, Bozcaada Tadım Günleri, İstanbul Çıkışlı Haftasonu Turları, Bozcaada , Festival Turları, Butik Turlar, Kültür Turları , 4 Mevsim Bozcaada.
Geos Tur Farkındalık Yaratır.

Ağustos "Ozanın Günü ve Homeros Okuması"
Eylül "Bağ bozumu festivali "
Eylül "Yerel tadlar festivali"
Ekim " Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED)"
Yer Bilgisi

BOZCAADA -TENEDOS : Bozcaada, Ege Denizi’nin kuzeyinde, Çanakkale iline baðlý küçük bir ada. Türkiye’nin üçüncü büyük adasý olarak Çanakkale Boðazý’nýn hemen giriþinde yer alýyor. Yerleþim, adanýn kuzeydoðusunda yer alan ilçe merkezinde toplanmýþ. Bunun dýþýnda herhangi bir köyü bulunmuyor.COÐRAFYA : Bozcaada’nýn yüzölçümü etrafýndaki adacýklarla beraber 37.6 km2, çevresi 38 km'dir. Bozcaada, iç kýsýmlarýndaki ufak yükseltilerin dýþýnda büyük düzlüklerden oluþuyor. En yüksek noktasý 192 mt. ile Göztepe'dir. Adanýn doðal bitki örtüsü maki ve ufak çalýlýklardýr. Adanýn boz görünmesinin sebebi rüzgara açýk kýsýmlarýnda aðaç yetiþmemesidir. Ama kuytu kýsýmlarda yer yer çamlýklara rastlanýr. Yüzölçümünün 1/3’ünü baðlar oluþturur. Adada 12 koy ve 12 burun bulunuyor. Adanýn etrafýnda irili ufaklý 17 adacýk bulunuyor. Kýþýn akan ufak derelerin dýþýnda baþka akarsuyu bulunmamaktadýr.

ÝKLÝM : Bozcaada'nýn bulunduðu coðrafyadan farklý, kendine özgü bir iklim yapýsý bulunuyor. Akdeniz ikliminin etkisi altýnda olmakla birlikte boðazýn tam çýkýþýnda yer almasý nedeniyle kuzey rüzgarlarýný bolca alýyor. Bu durum nem oranýnýn düþük olmasýna ve böylece iyi üzüm yetiþmesine olanak saðlýyor. Adadayken rüzgarla yaþamayý öðreniyorsunuz.  Rüzgarýn poyraz mý yoksa lodos mu estiði bilmeniz gereken bir bilgi haline geliyor. Çünkü bir adadaysanýz denize girilecek yeri rüzgarýn yönü belirliyor. Kuzeyden esiyorsa güneye, güneyden esiyorsa kuzeye yönelmek gerekiyor en basit þekliyle...Rüzgarý en çok ada dýþýndakilerin sýcaktan yandýðýný duyduðunuz yaz günleri seveceksiniz. Çünkü siz onun serinletici etkisi sayesinde bunalmadan tatil yapýyor olacaksýnýz. NÜFUS  : 500 yýldýr Türkler ve Rumlarýn bir arada yaþadýklarý Bozcaada’da, nüfus dengesi zaman içinde deðiþiklikler göstermiþ. 1831’de yapýlan ilk nüfus sayýmýna göre 439 Türk, 793 Rum sayýlmýþ. 60’lý yýllara kadar Rum nüfusu yoðunluðunu sürdürmüþ. Bu yýllardan sonra çeþitli nedenlerle baþlayan göçler sonucunda Rum nüfusu günümüzde 22 kiþiye kadar düþmüþ.  Yazýn adadaki evlerini ziyarete gelen yurtdýþýndaki Rumlarla bu sayý biraz daha artýyor. 2007 nüfus sayýmýna göre adanýn resmi nüfusu 2276. Yazýn gelen ziyaretçilerle ada nüfusu 10.000’e kadar çýkabiliyor. Son yýllarda büyükþehirlerden göç ederek adaya yerleþenlerin sayýsýnda da artýþ görünüyor.TARÝH : Antik çaðda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adýyla anýlan Bozcaada, stratejik konumundan dolayý çaðlar boyunca birçok kez istilaya uðramýþ ve el deðiþtirmiþ. Adadaki nekrapol sahasýnda yapýlan kazýlardan anlaþýldýðý üzere adanýn tarihi M.Ö. 3000 yýllarýna dayanýyor. Adanýn bilinen ilk sakinleri Pelasg'lar. Daha sonra sýrasýyla Fenikeliler, Atinalýlar, Yunanlýlar, Persler, Büyük Ýskender, Bizanslar, Cenevizler, Venedikler ve Osmanlýlar adaya hakim olmuþ. Fatih Sultan Mehmet’in Ýstanbul’u fethetmesinden sonra Bozcaada, Türkler için önem kazanmýþ ve 1455’te Osmanlý topraklarýna katýlmýþ. Bu tarihten itibaren Osmanlýlar ve Venedikliler arasýnda Bozcaada için mücadeleler olmuþ ve adanýn hakimiyeti zaman zaman Venediklilere geçmiþ. Osmanlý yönetiminde geçen uzun bir dönemden sonra, Balkan Savaþlarý sýrasýnda 1912’de Yunanistan tarafýndan iþgal edilen ada, 1923 Lozan Anlaþmasýyla Gökçeada ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne baðlanmýþ.MÝTOLOJÝ  : Antik çaðda Leukophrys, Yunan mitolojisinde ise Tenedos adýyla bilinen Bozcaada’nýn mitolojide ilk geçtiði yer Tenedos ismini almasý sýrasýndadýr.Homeros’un Ý.Ö 9.yy'da yazdýðý sanýlan Troya savaþlarýný anlatan ünlü destaný Ýlyada'da, Tenedos isminin bir kaç kez geçtiðini görüyoruz. Troya, Bozcaada'nýn hemen karþýsýnda kurulu Hisarlýk tepesinde kurulu zengin bir kenttir. Savaþ Yunan yarýmadasýndan gelen Akhalar ile Anadolu'da yaþayan Troyalýlar arasýnda geçer. Krallar kralý Agememnon'un yönetimindeki Akha donanmasý yiyecek ve içecek saðlamak için Tenedos'ta karaya çýkarlar.  Akhalar'ýn yaptýðý tahta at Troya surlarýnýn önünde içeri sokulmayý beklerken, Akha donanmasý Tenedos'un güneyinde bir koyda saklanýp beklerler. Savaþ bu hileyle kazanýlýr.


Program

Hareket Saatleri : Kadýköy Evlendirme Önü : 23.00  -  Mecidiyeköy Murat Muhallebicisi Önü : 23.30   -  Ýncirli Ömür Plazza önü : 24.00PROGRAM

1.Gün

Cuma gecesi yolculuk baþlýyor. Daha önce defalarca adaya giden ve adaya ilk kez gidecek olan siz sevgili gezgin arkadaþlarýmýzý belirtilen istasyonlardan karþýlýyoruz.. Tanýþma ve rehberimiz sizlere yol ve program hakkýnda kýsa bilgi veriyor.  Tekirdað Gelibolu yolunu izliyoruz.Marmara boðazýný  Gelibolu'dan Lapseki'ye geçiyoruz. Lapseki Geyikli Odunyeri iskelesi arasý 1.5 saat sürüyor. Kahvaltýmýzý feribot saatini beklerken iskeledeki çaybahçesinde yapýyoruz. Kahvaltýda grup arkadaþlarý birbiriyle tanýþmýþ olarak adaya 8 feribotu ile adaya geçiyoruz. Ada merkezinde sabah kahvemizi içerek ada keyfine baþlayýp bir soluklanýyoruz. Bu yýl ada merkezinin yoðunlaþmasýndan dolayý konaklamamýzý Baðevlerinde yapacaðýz. Ada merkezine 1.5 km mesafede Tuzburnu yolu üzerindeki baðevimize gidiyoruz. Evsahibimiz bizleri karþýlýyor þirin baðevinde.. Bir dosta gelmiþ gibi aðýrlýyor bizi ev sahibimiz.. Odalara yerleþme ve kýsa dinlencenin ardýndan Egenin serin sularýna , Ayazma plajýna gidiyoruz.  Tüm gün deniz keyfi yapýyoruz. Deniz aktiviteleri mümkün (su kaydýragý ve çok eðlenceli olan muza binilebilir) Saat 17.30  de Ayazma plajýndan ayrýlýp ada etrafýný dolaþmaya baþlýyoruz. Tuzburnu ve Akvaryum koyu.  Akvaryum koyunda denize giriyoruz. Baðlar arasýndan geçip adanýn yeþil alan nadir bölgelerini geziyoruz. Türkiye’nin rüzgar enerji santrallerine örnek BORES rüzgar güllerini görüyor, ardýndan kekik kokulu yoldan yürüyerek adanýn en batý ucunda güneþin batýþýna tanýklýk ediyoruz. Yemek için ada merkezine iniyoruz.  müzikli mekanlarda geceye devam ediyoruz. Dileyenler baðevinde kalýp dinlenebilir o güzelim bahçenin keyfini çýkarabilir  (mutlak sessizlik)  Tavsiyemiz adanýn sokaklarýný gece;  sesizliði, huzuru ve güveni hissetmek için. Tezgahlardan alýþveriþ yapabilirsiniz. Gece belirli saatte araç bizleri otele getirecek. Bir sonraki güne dinlenme vakti. 2. Gün

Sabah bizleri özenle hazýrlanmýþ bir kahvaltý bekliyor olacak.. Ellerinize saðlýk o nasýl güzel reçeller , sýcacýk poðaçalar ve kekler. Kahvaltý sonrasý baðevine veda ediyoruz.. Ada gezimiz devam ediyor.. bilinen (Habbele, Sulubahçe, Ayazma) ve bilinmeyenler (size özel ) ada turunun ardýndan Ayazma plajýnda deniz keyfine devam ediyoruz. Denize gelmek istemeyen arkadaþlarýmýzý ada merkezine býrakýyoruz. Denizden dönüþ ve meþhu buluþma noktamýz çýnaraltýnda tüm grup buluþuyor Rum mahallesi ve Alaybey mahallesinin ara sokaklarýný mis kokulu çiçekler eþliðinde geziyoruz. Adanýn kendine özgü tadlarýndan tadýyoruz...Adaya özgü ürünler alýyoruz.(þarap, domates reçeli , çavuþ üzümü,incik boncuk) Dileyen kaleyi gezebilir.  16.00  feribotu ile adadan ayrýlýyoruz. Yol üzerinde tezgahlardan alýþveriþ molasý veriyoruz.. Güzel ve özel anýlarla Ýstanbul’a dönüyoruz. Gece en geç 24.00 da Ýstanbul’da olmayý planlýyoruz. Sizlerle ; karþýladýðýmýz noktalarda vedalaþýyoruz. Bir baþka farkýndalýk yaratan GEOS TUR gezilerinde görüþmek dileðimizle..  

Sürdürülebilir turizm için elele..  


Tur Fiyatı

.00 TL ( Nakit yada banka havalesi) -- TLx4 Taksit ( Bonus KK ile ) , 

* 7-10 yaþ 2 büyük ebeveyn yanýnda :00 TL

* Single farkI : .00 TL

* 3-6 yaþ çocuklar için araçta koltuk : .00 TL TUR ÜCRETİNE DAHİL  OLANLAR

* 2 Sabah kahvaltýsý,

* 1 gece konaklama konaklama,

* Lüks araçlarla Ulaþým ,

* Tüm feribot geçiþ ücretleri,

* Profesyonel Rehberlik,

* Zorunlu Seyahat Sigortasý,

* Geos Tur Farkýndalýðý ve süprizler..TUR ÜCRETÝNE DAHÝL OLMAYANLAR

* Akþam Yemeði,

* Kiþisel harcamalarýnýz,

* Þezlong ve þemsiye ücretleri,

* Öðle yemekleri,

* Müze ve ören yerleri giriþ ücretleri ve bahþiþler. 
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama
Karna Baðevi      www.karnabagevi.com

Mira Otel   www.bozcaadamiraotel.com

Delos Otel -merkezde

Apollon Otel - Merkezde 

Ev pansiyon merkez Alaybey mahallesi .. 

Not :Oteller o haftaki yoðunluk durumuna göre belirleniyor.. 


 


Ulaşım

Turizm taþýmacýlýðý yapan belgeli araçlarla güvenli seyahatKullanýlan araçlar18 kiþilik minübüs ( Volkswagen CRAFTER veya Mercedes SPRINTER)27 kiþilik midibus (Sultan ,Prestige,Turkuaz)Ada turlarýnda otobüs kullanmýyoruz.


Uyarilar

UYARILAR* Otelde cumartesi günü sabahý odalarýn hazýr olmamasý halinde odalar öðleden sonra verilebilir.* Son 4 Kayýt yatabilme özelliði olmayan arka koltuklarda gitmek zorunda kalacaktýr, bu durum rezervasyon esnasýnda belirtilmektedir.* Olumsuz hava þartlarý ve elde olmayan nedenlerden dolayý programda deðiþiklik yapýlabilir.* Herhangi bir saðlýk sorunu olmayan her yaþtan insanýn katýlabileceði bir turdur.* Programda kýsa gezintiler ve yüzme olacaktýr. Bu aktiviteleri dikkate alarak hazýrlýklý gelin!!* Mevsim koþullarýna uygun giyim seçiniz,* Kiþisel malzemeleriniz (mayo , havlu, güneþ kremi, þapka,terlik, güneþ gözlüðü, ilaçlarýnýz, fotoðraf makinasý, kamera)ÝPTAL KOÞULLARI* Geziden 2 gün önce yapýlan iptallerde yapýlan ödeme iade edilmez.* Katýlýmcý sayýsý 12 kiþiye ulaþmadýðý takdirde tur tarafýmýzdan iptal edilebilir.* Eðer tur tarafýmýzdan iptal edilirse yapýlan ödemenin tamamý iade edilir.Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır